Avantatges dels escacs en l’ensenyament

Els escacs, una eina molt útil en l’ensenyament

í‰s evident que els escacs poden ser una eina molt útil en el món de l’ensenyament. Actualment, ja s’utilitzen i recomanen en diversos paí¯sos del món com: Cuba, Argentina, Rússia, etc. Per tant, estí  clar que arreu del món ja fa molt de temps que s’utilitzen els escacs amb finalitats pedagògiques, havent-se obtingut uns excel·lents resultats.

2-fotos-escoles

Els nens i nenes entren inicialment en el món dels escacs amb la motivació de jugar. Però, a partir d’aquí­, a mesura que van aprenent i avaníçant amb nous coneixements, ja comencen a prendre les seves pròpies decisions.

A continuació, us exposem els avantatges que comporta la prí ctica d’aquesta disciplina.

1. Exercita la memòria.

2. Desenvolupa el sentit de responsabilitat.

3. Enforteix el carí cter per a la presa de decisions.

4. Enforteix l’esperit creatiu.

5. Incrementa la paciència.

6. Desenvolupa el raonament lògic.

7. Desenvolupa la intel·ligència emocional i la intuí¯ció.

8. Allunya els joves de les drogues.

9. Desenvolupa un sentit de la universalitat del coneixement i la unió de les ciències.

10. Fomenta les relacions socials i el respecte per la diferència de les persones.

11. Incentiva l’estudi de la filosofia, la història, les matemí tiques i la informí tica.

12. Promou hí bits d’estudi, lectura i investigació.

13. Fomenta bons hí bits alimentaris.

Per altra banda, i més enllí  d’aquesta aplicació directa en les matemí tiques, els escacs es consideren un joc entre dues persones, cadascuna de les quals cerca la victòria segons les regles preestablertes.

nen-aprenent-a-jugar-a-escacs

En escacs, inclús es pot portar a terme una «aní lisi retrospectiva» de la partida, que consisteix en buscar solucions sobre el passat i no sobre el futur. En aquest cas, no es tracta aleshores d’intentar trobar la millor jugada a fer, ni tan sols descobrir la millor jugada que s’ha realitzat, sinó que s’intenta trobar la manera com es va arribar a aquella posició concreta. Una bona manera d’aprendre a deduir i a investigar possibles explicacions de les coses…

Deja un comentario